fbpx

הרכבת גגות ומניעת קריסה

בגגות אגדים יש תמיד חשש מקריסה צידית. במאמר זה אסביר כיצד ניתן למנוע קריסה זו. אתן דוגמה ספציפית וגם אפרט את דרישות התקן. כמו כן אתן עצות לנוהל הרכבת הגג.

 

הרכבת גגות ומניעת קריסה

                   הרכבת גגות ומניעת קריסה 

הרכבת גגות ומניעת קריסה 

 

דוגמה לגג דו שיפועי על מבנה מלבני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רקע

לכול קורה הנמצאת בלחיצה יש נטייה לקריסה צידית.

קריסה זו תהיה בניצב לחתך הדק של הקורה. 

הרכבת גגות ומניעת קריסה

הרכבת גגות ומניעת קריסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

באגדים החלקים שיש להם נטייה לקריסה צידית אלו הקורות העליונות וחלק מהאלכסונים. ראה פרוט הכוחות באגד זה:

הרכבת גגות ומניעת קריסה

הרכבת גגות ומניעת קריסה

חלקי האגד הנמצאים בלחיצה

הקשחת הגג

הקשחת המישור העליון והתחתון

יש לייצר במישור העליון משטח קשיח שימנע קריסה צידית של הקורות העליונות באגדים. אחת הדרכים היא הקשחה בזיגזג. את האופציה הדרושה יפרט המהנדס המתכנן בתכנית הגג. ההדגמות כאן הן להמחשה בלבד.

כנ”ל לגבי הקשחת הגג במישור התחתון. גם כאן הדרישה לסוג ההקשחה נתונה בידי המהנדס המתכנן את הגג.

המרחק בין מרכזי ההקשחות מפורט בתקן הגגות ת”י 1556 במשוואה זו:

S (m)=16.5 – 0.3xL

S = מרחק בין מרכזי ההקשחות במטרים

L = מפתח האגד (המבנה) במטרים

הקשחת הגג

הקשחת הגג

 

 

מיקום הקשחות הגג

 

עדיף למקם הקשחה אחת בכול גמלון ולהוסיף לאורך הגג הקשחות באופן שהמרחק ביניהן לא יעלה על “S” שבנוסחה למעלה.

 

הקשחת האלכסונים

קריסה צידית של האלכסון היא פונקציה של כוח הלחיצה באלכסון ואורכו. במידה והמהנדס דורש את הקשחת האלכסון יש לבצע זאת באופן הבא:

הקשחת הגג

הקשחת הגג

 

הקשחת האלכסונים

 

הרכבת הגג והקשחה זמנית בזמן הרכבת הגג

גם בזמן הרכבת הגג הקורות העליונות וחלק מהאלכסונים נמצאים בלחיצה כתוצאה מהמשקל העצמי של האגדים. כוחות אלו מטבעם יוצרים כוחות אופקיים שעלולים לגרום לקריסה. קריסה זו נקראת “אפקט הדומינו”.

הקשחת האלכסונים

                                                                                               הקשחת האלכסונים

קריסת גג בזמן ההרכבה – אפקט הדומינו

כדי למנוע קריסה זו יש לבצע הקשחות זמניות תוך כדי הרכבת הגג. להל”ן סדר ההרכבה המומלץ:

  1. קיבוע אגד ראשון לקרקע או לנקודה קשיחה. את הקשירה יש לבצע במרווחים של כ 3 מ’. להלן קשירת גג במפתח 12 מ’.

קריסת גג בזמן ההרכבה

 

קריסת גג בזמן ההרכבה

 

קיבוע אגד ראשון

2. יש לקבע את האגדים במישור העליון והתחתון במרווחים של 3 מ’. ראה נקודות קשירה מסומנות:

קריסת גג בזמן ההרכבה

קריסת גג בזמן ההרכבה

נקודות הקשירה באגד

3. יש למקם את האגד השני והשלישי במקומו  ולחברם לאגד הראשון עם אומגות \ מרישים.

נקודות הקשירה באגד

נקודות הקשירה באגד

חיבור אגד שני ושלישי לאגד ראשון

4. לאחר מיקום שלשה או ארבעה אגדים יש להתקין את ההקשחה הקבועה.

קריסת גג בזמן ההרכבה

קריסת גג בזמן ההרכבה

התקנת הקשחה קבועה

5. כמו כן יש להתקין לאורך הגג במישור האלכסונים הניצבים במרווחים של כ 3 מ’  הקשחות עולות ויורדות. הקשחות אלו הן זמניות וניתן לפרקן לאחר סיום הרכבת הגג.

הרכבת גגות ומניעת קריסה

הקשחה זמנית בזמן הרכבת הגג

6. יש לסיים את הרכבת הגג והרכבת ההקשחות תוך כדי הנחת האגדים במקומם. אין לדחות את התקנת ההקשחות לסוף ההרכבה !!! את ההקשחות מתקינים במרווחים המפורטים בנוסחה למעלה או כנדרש ע”י המתכנן.

7. בגמר הרכבת הגג יש להתקין גם את הקשחות האלכסונים. הקשחות אלו נדרשות ע”י המתכנן כדי למנוע קריסה צידית של האלכסונים המפורטים בתכניות המהנדס. יש להקשיח רק אלכסונים אלו.

 

הרכבת גגות ומניעת קריסה

הרכבת גגות ומניעת קריסה

הקשחת האלכסונים

8. בשלב זה הגג מורכב. ניתן להתקדם ולהניח את הבידוד, האיטום והרעפים. את הרעפים מניחים לסירוגין על כול פאה. מקסימום חיפוי של רבע משטח הפאה בבת אחת.

 

אינג’ אילן רביב – מנכ”ל מייטק ישראל

יו”ר ועדת תקינה 1556 (גגות קלים)

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by