fbpx

חוזה הספקת קונסטרוקציית פלדה “מייטק” למבנה
שנערך ביום: ____________ במקום: ________________

בין: __________________________ ת.ז. __________________
להלן: “הלקוח”.

לבין: מייטק ישראל (טיקו בניה מתקדמת בע”מ) ח.פ. 51-301798-8
להלן: “מייטק”.

הואיל והלקוח מבקש להזמין קונסטרוקציה למבנה כמפורט (להלן: “הקונסטרוקציה”);
והואיל ומייטק מצהירה כי יש בידיה הידע והטכנולוגיה לתכנון ולספק הקונסטרוקציה ע”פ התקן;
מוסכם בין הצדדים כלהלן:
כללי
1. בסוף התהליך, מייטק תספק ללקוח קונסטרוקציה בהתאם לתכנית האדריכלית ולשינויים שייעשו בה במהלך הדרך.
2. לוח הזמנים יוסכם בין הצדדים לאחר מסירת התכנית האדריכלית על-ידי הלקוח למייטק.
3. הקונסטרוקציה תכלול:
(א) הפקת תכנית הנדסית שתיעשה ע”י מהנדסי מייטק;
(ב) אספקת פריטים אלו (לסמן פריטים רלוונטיים):
¨ קירות חוץ. רוחב פרופיל _____ ס”מ.
¨ קירות פנים. רוחב פרופיל _____ ס”מ.
¨ קורות רצפה. רוחב פרופיל _____ ס”מ.
¨ קורות תקרה. רוחב פרופיל _____ ס”מ.
¨ קורות/אגדים לגג. פרופילי “אולטראספן” של מייטק.
¨ ייצור קירות חוץ במפעל.
¨ ייצור קירות פנים במפעל.
¨ ייצור אגדים במפעל.
¨ הובלת מנוף לאתר.
¨ שונות: ___________________________________________.

מהלך ההתנהלות
4. הלקוח ימסור למייטק תכנית אדריכלית.
5. מייטק תתכנן את הקונסטרוקציה ותספקה ללקוח ולבאי כוחו לאישור.
6. התכנית האדריכלית תהווה מצע שעל בסיסה תתוכנן הקונסטרוקציה, בהתאם למגבלות הנדסיות.
7. בעת מגבלה הנדסית שאינה מאפשרת תכנון זהה לתכנית האדריכלית, יתייעצו הלקוח ומייטק על מנת לספק פתרון הנדסי מתאים – השינוי יאושר על-ידי הלקוח בחתימתו.
8. בסוף התכנון ההנדסי, הלקוח יאשר בחתימתו את הספקתה, ומייטק תספק את הקונסטרוקציה.

מחיר
9. המחיר הוא (לא כולל מע”מ):
(א) קונסטרוקציה : ___________ ₪;
(ב) תכנון : ___________ ₪;
(ג) ייצור קירות ואגדים :____________ש”ח;
(ד) הובלה : ___________ ₪.

10. התשלום יתבצע בשיעורים על-פי השלבים הבאים:
(א) ________ ₪ (כולל מע”מ) – בעת חתימת ההסכם;
(ב) ________ ₪ (כולל מע”מ) – במועד __________________________;
(ג) ________ ₪ (כולל מע”מ) – במועד __________________________;

אחריות (כנדרש בחוק התכנון והבניה)
11. מייטק מתחייבת שתכנון הקונסטרוקציה יתבצע ע”פ התקנים הרלוונטיים ובמיוחד תקנים אלו:
(א) ת”י 412: עומסים במבנים.
(ב) ת”י 414: עומסי רוח.
(ג) ת”י 2262: בתי קבע מתועשים למגורים.
(ד) ת”י 413 : עמידות מבנים ברעידת אדמה.
(ה) AISI: North American Specifications for the Design of Cold Formed Steel Structures
12. בגמר התקנת הקונסטרוקציה תבדוק “מייטק” את הרכבתה ותוציא תעודת בדיקה. מייטק תהא אחראית לשלד הפלדה בלבד (עבודות ההרכבה, החיפוי וכו’ באחריות הלקוח).
לראייה באו הצדדים על החתום:

שם: ___________________ מייטק ישראל (טיקו בניה מתקדמת בע”מ)

חתימה: _________________

חתימה: _________________
(הלקוח) (מייטק)

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
Open chat
1
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)
Powered by