fbpx
  1. תקרות גבס שלד תקרת הגבס פרופילי C 60.

תקרות גבס

2. הפרופילים יורכבו בניצב לקורות הראשיות היוצרות את רצפת הקומה השנייה.

תקרות גבס

3. המרחק בין פרופילי ה 60–C לא יהיה גדול מ – 40 ס”מ מרכז למרכז.

4. הפרופילים יחוברו אל הקורות הראשיות באמצעות לוחית תלייה 170 מ”מ ל 60 – C.

תקרות גבס

תקרות גבס

תקרות גבס

5. לוחית התלייה תחובר אך ורק אל הדופן האנכית של הקורה הראשית עם שני בורגי איסכורית חוד קודח.

תקרות גבס

6. מזרוני בידוד יונחו על גבי פרופילי תקרת הגבס לפני הרכבת הלוחות.

תקרות גבס

תקרות גבס

7. מומלץ להניח מזרוני בידוד בעובי תואם, כך שימלא את כל החלל מעל התקרה, לבידוד אקוסטי בין הקומות.

8. מתחת לאגדי הגג יורכבו פרופילי ה 60 – C בצמוד לאגדים בכדי לקבל תקרה משופעת או בכל גובה נדרש אחר.

תקרות גבס

9. לקבלת תקרת גבס ישרה מתחת לאגדי הגג, יש להרכיב את פרופילי ה 60 – C בשני מישורים אחד על גבי השני, כאשר הפרופילים העליונים (מנשא ראשי) מחוברים עם מתלים לאגדים.

תקרות גבס

10. החיבור בין שני מישורי התקרה עם מחבר דו צדדי.

תקרות גבס

תקרות גבס

11. התלייה תתבצע עם מתלה קפיצי ומוט פלדה בקוטר של 3.5 מ”מ ובאורך הנדרש.

תקרות גבס

12. פרופילי 60 – C  מסופקים באורך של 300 ס”מ, הארכת הפרופילים תעשה עם מחבר אורך בלבד.

תקרות גבסתקרות גבס

13. לוחות הגבס יהיו לוחות עם עמידות משופרת באש בצבע ורוד.

14. מומלץ להשתמש בלוחות גבס עם 4 פאזות (לא חובה).

15. אם רצפת הקומה השנייה היא רצפה קלה (לא רצפה יצוקה) מומלץ להרכיב שני לוחות גבס בעובי 12.5 מ”מ אחד על גבי השני או לוח אחד בעובי 16 מ”מ בתקרת הקומה הראשונה.

16. לוחות הגבס יורכבו בניצב לפרופילי התקרה.

תקרות גבס

17. אין להרכיב את לוחות הגבס עם מפגש של 4 לוחות בנקודה אחת.

18. יש להקפיד שבורגי הגבס לא יחדרו מתחת לנייר יותר מ- 0.5 – 1.0 מ”מ בלבד, מבלי שראש הבורג יקרע את הנייר.

תקרות גבס

19. בתקרות חדרים רטובים לא מומלץ להשתמש בלוחות גבס עמיד מים בצבע ירוק, אלא בלוחות עם עמידות משופרת לאש בצבע ורוד.

 

מאמרים נוספים שעשויים לענייין אותך
X
מייטק ישראל שלום, אשמח לפרטים. הבית לבנייה נמצא באזור (נא להשלים)